Subota, 1 travnja, 2023

Kako će partijanersko Zrće izgledati u budućnosti? Velika rasprava odgovornih oko koncesije nad plažom

Lome se koplja oko toga kako bi u budućnosti trebala izgledati najpoznatija partijanerska plaža – Zrće na otoku Pagu. S jedne strane je Grad Novalja koji želi ograničiti broj sadržaja i objekata na plaži, a s druge strane koncesionari kojima nikako ne odgovara novi urbanistički plan uređenja ove plaže, već žele imati brojne sadržaje na samoj plaži.

Grad Novalja vs. Naša ideja d.o.o.

Ukratko, Grad Novalja, na čelu s gradonačelnikom Antom Dabom, smatra da novi urbanistički plan uređenja Zrća treba urediti izgled plaže, čime bi se uvelike smanjio broj objekata te mogućnost podizanja novih. S druge strane, tvrtka Naša ideja, koja je koncesionar, smatra da Grad nema pravo mijenjati nešto što je već dogovoreno Ugovorom o koncesiji. Koncesiju je izdala Ličko-senjska županija, iz koje su nam pak odgovorili da se navedenim urbanističkim planom uređenja predviđaju svi sadržaji i građevine koje su predviđene Idejnim rješenjem uređenja plaže, koji je sastavni dio Ugovora o koncesiji. Ističu i kako koncesionar nije trebao dozvole za postavljanje jednostavnih montažnih objekata.

Javna rasprava oko Urbanističkog plana uređenja (UPU) završena je 19. studenog i Grad Novalja sad, prema riječima gradonačelnika Ante Dabe, mora odgovoriti na sve primjedbe, a njih ima i dolaze iz redova tvrtke Naša ideja koja je od 2017. godine koncesionar ove plaže.

Dok Grad Novalja želi očistiti plažu od montažnih objekata i osloboditi je za kupače, što im stoji u novom UPU, te iznad šetnice nudi koncesionaru da otvori klub i restorane, koncesionaru to ne odgovara, već želi zadržati postojeće objekte.

Gradonačelnik: Novim urbanističkim planom želimo zaštititi prostor plaže

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo u razgovoru za Index istaknuo je da je u prijedlogu UPU-a predviđena građevinska zona poviše šetnice na rubu plaže Zrće od oko 5480 četvornih metara površine s maksimalnom bruto površinom građevina u površini od 2700 kvadrata. Ovakvim prijedlogom plana zadovoljena je, navodi, ekonomska isplativost ulaganja koncesionara, a prostor plaže u potpunosti je zaštićen.

foto: radiopag.hr

“Županija se kao davatelj koncesija u članku 1. Ugovora o koncesiji plaže Zrće zaštitila, a koncesionar je prihvatio potencijalni rizik o nemogućnosti korištenja postojećih objekata na plaži. Za svaku gradnju na plaži, osim suglasnosti davatelja koncesije, ovlaštenik koncesije dužan je ishoditi lokacijsku ili drugu dozvolu, sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje, a to je između ostalog i UPU zone Zrće. Međutim, tvrtka Naša ideja je na plaži postavila ogromnu hobotnicu koja je kao šaka u oko, nasred plaže su postavili dva ugostiteljska objekta s terasama, napravili su sve to bez suglasnosti davatelja koncesije i potrebnih dozvola”, rekao je za Index gradonačelnik Dabo.

Gradonačelnik Novalje: Netočni su istupi koncesionara

Istaknuo je kako je Grad Novalja početkom listopada 2017. potpisao sporazum u kojem je definirana ključna odredba po kojoj je polazna osnova za izradu UPU-a programska studija arhitektonskog studija 3LHD-a koju je grad naručio 2014. godine.

Gradonačelnik Dabo ističe kako se sad tvrtka Naša ideja protivi novom UPU te da razmišlja o tome da gradskom vijeću predloži raspisivanje referenduma o prijedlogu UPU-a zone Zrće, kako bi se stanovništvo izjasnilo o tome.

“Koncesionara najviše zanima ulaganje u jeftinu ponudu drvenih kućica s fast-foodom i free koktelima, što bi bilo pogubno za Zrće i cijelu destinaciju, koja upravo zbog takve ponude na plaži Zrće zadnjih godina stagnira”, ističe Dabo.

Navodi kako su netočni istupi koncesionara koji tvrdi da im je županija s kojom su potpisali Ugovor o koncesiji dozvolila da sve ovo postave na plažu.

“Uvidom u Ugovor o koncesiji između županije i koncesionara razvidno je da je županija prihvatila Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje koje je sastavni dio Ugovora te koncesionaru dala da iznad šetnice ima građevinsku zonu, a da samo na rubu postojeće šetnice ima isturena četiri šanka. Dakle, prema tom Ugovoru sa županijom, oni su se obvezali da plaža bude prazna, odnosno da na njoj budu samo ležaljke, suncobrani i kabine za presvlačenje, vodeni grad za djecu, tobogan i mali vip pontoni na rubu plaže na kojima može biti sunčalište”, istaknuo je Dabo za Index.

Koncesionar: Nije nam bila potrebna ni građevinska dozvola za objekte do 15 kvadrata

Ističu kako za montažne objekte, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima npr., kioske i druge građevine gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2, u skladu s tipskim projektom za koji je doneseno rješenje, nisu potrebni ni građevinska dozvola ni glavni projekt.

“Upravo u skladu s gore navedenim postavljeni su montažni objekti. Ovdje ističemo kako je u 2017., 2018. i 2019. godini proveden nadzor provedbe Ugovora o koncesiji, te je Zapisnikom utvrđeno da su svi radovi izvedeni u skladu s Ugovorom o koncesiji. Dakle, nadležno tijelo, u ovom slučaju Ličko-senjska županija, koja je davatelj koncesije, utvrdilo je kako koncesionar postupa u skladu s pozitivnim pravnim propisima i odredbama Ugovora o koncesiji. Ujedno, napominjemo da je u svakom nadzoru sudjelovao predstavnik Grada Novalje, koji također nije imao nikakvih primjedbi te predstavnici nadležne lučke kapetanije”, ističu u tvrtki Naša ideja.

Navode kako Grad Novalja sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama može isključivo upravljati pomorskim dobrom i određivati lokacije za postavu privremenih objekata temeljem svog Godišnjeg plana upravljanja na pomorskom dobru, a u taj plan upravljanja pomorskim dobrom ne ulazi, kažu u Našoj ideji, pomorsko dobro u režimu koncesije plaže Zrće.
 
“Napominjemo da su na plaži Zrće postojali i drugi već izgrađeni objekti (zatečeni objekti) koje je koncesionar na temelju Ugovora o koncesiji primio u posjed i koje mora, sukladno Ugovoru o koncesiji i Studiji gospodarske opravdanosti, urediti i koristiti”, ističu.

Koncesionar: Gradonačelnik nam je odredio znatne dodatne financijske obveze

Navode kako im je gradonačelnik nametnuo dodatne obveze koje nisu predmet njegovog djelokruga.

“On je koncesionaru odredio znatne dodatne financijske obveze, a pri tome mu je navedenim prijedlogom urbanističkog plana dodatnim brojnim odredbama uskratio mogućnost gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje su koncesionaru zajamčena potpisanim Ugovorom o koncesiji”, ističu.

Ako se, navode, usvoji ovakav prijedlog Urbanističkog plana uređenja, koncesionaru se, ističu, onemogućuje ostvarivanja prava zajamčenih Ugovorom o koncesiji, a za koje ugovorno jamči Županija, odnosno država.

“Ovakvim postupanjem Grad Novalja, očigledno svjesno, osim koncesionara onemogućava i Županiju u izvršavanju obaveza preuzetih Ugovorom o koncesiji i šalje jasnu poruku da nema namjeru poštovati zatečeno stanje i ugovore koja je Županija/država potpisala s investitorima. Ne ulazimo u razloge takvog postupanja, no svjesno nepoštivanje Ugovora o koncesiji od strane Grada povlači za sobom određene pravne posljedice za Grad Novalju”, kazali su u tvrtki Naša ideja.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

“U prilog našoj tvrdnji ukazujemo i na mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: S obzirom da je koncesija donesena na rok od 20 godina, čime su na isti rok zagarantirana prava ovlaštenika koncesije na gospodarsko korištenje koncesioniranog pomorskog dobra, donošenjem urbanističkog plana uređenja kojim bi se priječilo izvršenje obaveza ovlaštenika propisanom Ugovorom o koncesiji i pripadajućom Studijom gospodarske opravdanosti, zapriječila bi se očekivana ulaganja i nedvojbeno usporio razvoj područja”, stoji u odgovoru Naše ideje.

Navode i kako cjelokupna dosadašnja procedura donošenja UPU-a za Zrće bez sudjelovanja koncesionara, davatelja koncesije i drugih tijela određenih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama otvara pitanje njene zakonitosti, o čemu su, navode, već obavijestili nadležne institucije države.

Što koncesionar želi od Zrća?

Na kraju su na pitanje što oni traže u novom Urbanističkom planu uređenja Zrća naveli kako traže zakonitost postupka pri donošenju Urbanističkog plana i da se poštuju stečena prava i Ugovor o koncesiji, a sve kako bi, dodaju, koncesionar slobodno provodio svoju gospodarsku aktivnost sukladno s važećim Prostornim planovima zbog kojih je i dobio koncesiju, kao i sukladno Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za navedeno područje.

“Koncesionar za jasan cilj ima unapređenje plaže kojim bi se prvenstveno dobila kvalitetnija razina kako usluge tako i sadržaja na samoj plaži što je i sadržano u našem prijedlogu predstavljenom Gradu Novalju, a nikako kako je to predstavljeno na javnoj raspravi od strane gradonačelnika gdje se prezentira koncesionara kao naručitelja same plaže odnosno okoliša i pomorskog dobra jer su svi utjecaji na okoliš kao i odgovorno i održivo upravljanje plaže prije svega cilj koncesionara, a sama Studija utjecaja na okoliš je to jasno i potvrdila od strane struke te je upravo iz toga razloga bilo moguće dati koncesiju za gospodarsko korištenje plaže”, piše koncesionar u odgovoru Indexu.

“Koncesionar traži da Grad Novalja čim prije donese Urbanistički plan uređenja plaže Zrće poštujući sve zakonske propise i zatečeno stanje u vidu koncesije na plaži Zrće, traži da mu se omogući raditi i investirati sukladno Ugovoru o koncesiji i studijama koje su sastavni dio predmetne koncesije na pomorskom dobru, a sve u cilju razvoja destinacije plaže Zrće i Grada Novalje te podizanja kvalitete i sadržaja na samoj plaži te pridobivanja profila gostiju s većom platežnom moći od čega bi koristi imala cijela zajednica”, navodi tvrtka Naša ideja, koja je koncesionar Zrća.

Upit vezan za Zrće poslali smo i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koje koncesionar citira u odgovorima Indexu, međutim oni su nam odgovorili da se za to obratimo Ličko-senjskog županiji, kojoj smo se također obratili.

Ličko-senjska županija: Očekujemo da će Grad Novalja prihvatiti naš prijedlog

Županiju smo pak tražili da nam odgovore je li tvrtka Naša ideja s kojom je potpisan koncesijski Ugovor nad upravljanjem plažom Zrće ikad od njih tražila izdavanje lokacijske dozvole za gradnju objekata koji se nalaze na samoj plaži.

Pitali smo ih i je li točno da koncesionar prema koncesijskom Ugovoru, kako navodi gradonačelnik, nije smio postaviti objekte na samoj plaži, zanimalo nas je i hoće li koncesionar prema novom Urbanističkom planu uređenja plaže Zrće morati ukloniti te postojeće objekte.

“Tvrtka Naša ideja d.o.o. Zagreb, s Ličko-senjskom županijom ima sklopljen koncesijski Ugovor sklopljen u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje se mora koristiti u skladu sa Studijom gospodarske opravdanosti i idejnim rješenjem uređenja plaže Zrće, a koji su sastavni dio Ugovora o koncesiji. Na navedeno idejno rješenje u prethodnom postupku davanju koncesije nadležni županijski Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo izdao je potvrdu da je predmetno u skladu s važećim Prostornim planom uređenja Grada Novalje”, stoji u odgovoru Ane Rukavina-Stilinović, pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije.

U Županiji ističu kako su u navedenom Idejnom rješenju sadržani svi postojeći objekti čvrste gradnje te predviđene jednostavne i montažne građevine koje koncesionar može postaviti na koncesioniranom prostoru. Za postavljanje jednostavnih montažnih građevina, navode, nije potrebno ishoditi odobrenje za gradnju.

“Ličko-senjska županija je u tijeku javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće uputila donositelju Plana Gradu Novalji prijedlog da se u navedenom planu uređenja predvide svi sadržaji i građevine koje su predviđene Idejnim rješenjem uređenja plaže, koji je sastavni dio Ugovora o koncesiji. Očekujemo da će Grad Novalja prihvatiti naš prijedlog i uskladiti prijedlog UPU s idejnim rješenjem koje je sastavni dio Ugovora o koncesiji”, istaknula je Ane Rukavina-Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo.

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo Indexu je na kraju pojasnio što će se dalje događati sa Zrćem.

“Nakon svih argumenata iznesenih u javnoj raspravi i uvida u kompletnu dokumentaciju koja je sastavni dio Ugovora o koncesiji, Grad Novalja će u konačni prijedlog UPU-a Zrće implementirati Studiju gospodarske opravdanosti i Idejno-urbanističko arhitektonsko rješenje uređenja plaže Zrće, iako ti dokumenti daju koncesionarima manju mogućnost korištenja plaže od prvog predloženog UPU-a. U konačnom prijedlogu UPU-a svi zatečeni objekti na plaži Zrće u trenutku stupanja na snagu Ugovora o koncesiji bit će zadržani u prostoru, a svi novoizgrađeni objekti koji nisu u skladu s Ugovorom, morat će se ukloniti”, rekao je Indexu gradonačelnik Dabo.

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno